Aviso legal de Xagal en Santiago de Compostela

Datos da empresa

En cumprimento do artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L. infórmalle que se atopa inscrita no Rexistro Mercantil da Coruña, Tomo 3053 , Folla C-37833 e Inscrición 1ª, sendo os seus datos identificativos os seguintes:

  • Denominación social: VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L.
  • C.I.F.: B70037452
  • Domicilio social: RÚA DA XESTA N274 B - P.I. NOVO MILLADOIRO, 15895 - MILLADOIRO - AMES (A CORUÑA)
  • Teléfono: 981 536 768
  • Correo electrónico a efectos de comunicación: ventanas@xagal.es

Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L.consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de correo postal ou calquera outro medio dos detallados anteriormente.

VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L. conta coa autorización administrativa necesaria para desenvolver as actividades desempeñadas polo mesmo.

Condicións de acceso e utilización

O presente aviso legal regula o uso do sitio web www.xagal.es (en diante, A WEB), do que é titular VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L..

A navegación pola web de VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L. atribúe a condición de usuario do mesmo e implica a aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das disposicións incluídas neste Aviso Legal, que poden sufrir modificacións.

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto, con todo, VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L. condiciona a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario.

Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L., sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web.

O usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L. e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice.

O usuario obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal. O usuario responderá fronte a VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L. ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita Obrigación.

Política de ligazóns e exencións de responsabilidades

VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L. non se fai responsable do contido das páxinas web ás que o usuario poida acceder a través das ligazóns establecidas na WEB e declara que en ningún caso procederá a examinar ou exercitar ningún tipo de control sobre o contido doutras páxinas da rede. Así mesmo, tampouco garantirá a dispoñibilidade técnica, exactitude, veracidade, validez ou legalidade de páxinas alleas á súa propiedade ás que se poida acceder por medio das ligazóns.

VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L. declara adoptar todas as medidas necesarias para evitar calquera danos que, aos usuarios da WEB, puidesen derivarse da navegación pola mesma. En consecuencia, VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L. non se fai responsable, en ningún caso, dos eventuais danos que pola navegación por Internet puidese sufrir o usuario.

Uso de Cookies e datos estadísticos

Esta páxina web pode recoller datos dos seus visitantes por medio do uso de cookies. Consultar a política de cookies, no seu caso.

O usuario ten a posibilidade de configurar o seu navegador de modo que se lle informe da recepción de cookies, podendo, se así 10 desexa, impedir que sexan instaladas no seu disco duro.

Protección de datos - Política de privacidade

Infórmaselle que os datos persoais que nos facilite voluntariamente, a través dos distintos formularios da web, serán tratados por VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L. con domicilio en RÚA DÁ XESTA Nº74 B - P.I. NOVO MILLADOIRO, 15895 - MILLADOIRO - AMES (A Coruña), que cumpre coas medidas de seguridade esixidas na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. A finalidade do devandito tratamento é a descrita en cada un dos formularios establecidos na páxina web no que Vostede nos facilitou os seus datos.

Os datos facilitados non serán cedidos a terceiros salvo nos casos en que exista unha obrigación legal e conservaranse durante o tempo necesario para atender a súa solicitude, ou durante o tempo necesario para cumprir coas obrigacións legais.

VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L. non elaborará ningún tipo de “perfil”, en base á información facilitada. Non se tomarán decisións automatizadas en base a perfís.

Así mesmo, VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L. cancelará ou rectificará os datos cando resulten inexactos, incompletos ou deixasen de ser necesarios para a súa finalidade, de conformidade co previsto na lexislación vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal.

Mentres non nos comunique o contrario, entenderemos que os seus datos non foron modificados, que vostede se compromete a notificarnos calquera variación e que temos o consentimento para utilizalos a fin de poder fidelizar a relación entre as partes.

O usuario poderá exercer os dereitos de acceso, rectificación, cancelación, supresión, oposición, limitación do tratamento, portabilidad de datos e a non ser obxecto de decisións individualizadas, automatizadas, en relación cos datos obxecto do tratamento, ante o responsable do tratamento na dirección anteriormente mencionada, ou por correo electrónico a ventanas@xagal.es. No caso de que non obtivese satisfacción no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a Autoridade de Control en materia Protección de Datos competente.

VENTANAS Y CERRAMIENTOS XAGAL, S.L. adopta as medidas técnicas, organizativas e de seguridade correspondentes segundo a normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal. Con todo, non asume ningunha responsabilidade polos danos e prexuízos derivados de alteracións que terceiros poidan causar nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou ficheiros do usuario.

De acordo co que establece a Lei 34/2002, de Servizos da Sociedade da Información e o Comercio Electrónico no seu artigo 21, solicitamos o seu consentimento para poder realizar comunicacións publicitarias que consideremos poidan ser do seu interese, por correo electrónico ou por calquera outro medio de comunicación electrónica equivalente.